اطلاعیه

آدرس کانال تلگرام دانشگاه آذرآبادگان

t.me/azarabadegan1385


آیین نامه حذف دروس نظری توسط دانشجویان

دانشجو در حالت کلی می تواند تنها 2 درس نظری را به شرح ذیل حذف نماید:

1.       حذف اضطراری(تبصره 3 ماده 17 آیین نامه): دانشجو در صورت اضطرار تا 2 هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال صرفاً یک درس نظری را حذف نماید به شرط آنکه تعداد واحد های باقیمانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود .

 به عنوان مثال اگر دانشجو تعداد 13 واحد درسی در طول ترم انتخاب واحد نماید حق حذف اضطراری نمودن درس 3 واحدی یا 2 واحدی را ندارد و تنها درس 1 واحدی را می تواند حذف اضطراری نماید.

2.      غیبت کلاسی دانشجو یا غیبت در جلسه امتحانات (تبصره 1 ماده 17 آیین نامه): اگر دانشجو در درسی (تنها یک درس) بیش از   جلسات یا در امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد آن درس حذف خواهد شد.

*** در خصوص حذف دروس عملی دانشجو نمی تواند دروس عملی را حذف اضطراری یا حذف توسط استاد به دلیل غیبت بیش از در کلاس یا غیبت در جلسه امتحانی نماید و نمره صفر برای درس منظور خواهد شد.***

آموزش